top of page
Image by Matt Nelson

רכזי צעירים

מטה אשר

הרשות בה פועלת התוכנית

אחד המאפיינים העיקריים של מועצה אזורית, הוא שהיא מתפרסת על פני שטח גיאוגרפי רב, ומכילה מגוון רב של יישובים מסוגים שונים, עם אוכלוסיות שונות, שבמקרים רבים מרוחקים זה מזה. על מנת שמרכז צעירים במועצה אזורית יוכל לספק מענה ושירותים לכלל היישובים במועצה, נוצר מודל "רכז צעירים יישובי", במסגרתו מאותרים מנהיג/ים בכל יישוב, שיובילו את פעילות הצעירים ביישוב עצמו.

בכל יישוב יוזם הרכז פעילות הרלוונטית לצרכים ולמאפיינים של הצעירים ביישוב שלו, מוביל אירועים ומעודד את הצעירים ביישוב לפעול למען הקהילה. במקביל, משתתף הרכז בפרויקט רוחבי לכלל הרכזים במועצה, שמטרתו לפתח את המנהיגות של הרכזים.

info.png

תקציר התוכנית

 • יצירת מנהיגות מקומית

 • הבטחת מענה מיטבי של מרכז הצעירים לכל ישוב במועצה האזורית

 • חיבור מלגאים למועצה

goal (1).png

מטרות התוכנית

צעיריי היישוב: קידום פעילות עבור הצעירים ועידוד הצעירים לקיים פעילות עבור הקהילה

העיקרי:

 • הקהילה נתרמת מהפעילות הקהילתית שמובילים הצעירים ביישובים

 • מנהל הקהילה ומובילים בישוב נהנים מכך שיש עוד כוח של עשייה וקהילתיות

המשני:

user (3).png

קהל היעד

השאיפה היא כי לכל ישוב יהיה לפחות רכז צעירים יישובי אחד ובישובים הגדולים שניים.

חשוב שמספר המלגאים יתאים גם לכוח האדם הקיים במרכז הצעירים, על מנת שזה יצליח ללוות אותם בצורה מספקת.

grandson (1).png

מספר מלגאים מעורבים

 • צעירים שהיו בעברם מעורבים בקהילה בפעילויות חברתיות

 • צעירים בעלי כישורי מנהיגות, הובלה וניהול

girl (1).png

רקע וידע ייחודי של המלגאים

 • מפעל הפיס

 • מנהל הקהילה בכל ישוב, ועד מקומי, צעירים בישובים

 • ראש המועצה

users (1).png

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

Image by Priscilla Du Preez

25,000 ₪

מרכיבי התקציב העיקריים:

 • התקציב כולל את עלות המלגות, הכשרות, מפגש סיום שנה ותקציב פעילות.

 • הועד המקומי נדרש להקצות תקציב צעירים, לטובת הפעילות שיוזם הרכז.

 • מרכז הצעירים מוציא קולות קוראים לישובים ומתקצב 15,000 ₪ לפרויקטים.

 • במרבית הפעילות העלות מתחלקת בין מרכז הצעירים לבין מנהל הקהילה.

dollar.png

תקציב שנתי נדרש

 • רתימת ראש המועצה לתקציב עבור מלגות ויצירת קשר עם מנהלי הקהילה

 • יולי- ספטמבר – קול קורא ומיונים

 • אוקטובר – ועדה והחלטה

 • נובמבר – הכשרה וכניסה לתפקיד, חיבור למנהל קהילה וכתיבת תוכנית עבודה

 • דצמבר – תחילת פעילות בפרויקט רוחבי

 • נובמבר-יוני – ליווי הרכזים ופעילות בישובים השונים

footprint.png

שלבים עיקריים ליישום התוכנית

 • מיון: צוות מרכז הצעירים עורך ראיונות למועמדים שניגשו לקול הקורא. בראיונות בודקים אם למועמד/ת יש ניסון בעבודה בקהילה, אם יש יכולות מנהיגות וניהול. מנהלת מרכז צעירים מציגה למנהל הקהילה את הצעירים שניגשו ביישובו, והוא מתעדף את השלושה שהיה שמח שיבצעו את התפקיד. לאחר תהליך זה ועדת מלגות בוחרת את המתאימים למלגה. הועדה בראשות סגן ראש המועצה, כוללת את מנהלי מחלקות רווחה, וישובים, מנהלת מרכז צעירים, רכז מלגות ושלושה נציגי ציבור. הועדה לוקחת בחשבון את שנת הלימודים, ומוסד הלימודים שנדרש שיהיה קרוב ליישוב כדי לבצע את התפקיד.

 • הכשרה: לאחר תהליך הבחירה מתחיל תהליך הכניסה לתפקיד עם מפגש הכשרה (ישנה חובת הגעה ללפחות 3 מתוך 5 מפגשים במהלך השנה). המלגאים מקבלים תיק מסודר הכולל הסבר על מודל העבודה וכל מה שצריך כדי להתחיל. במסגרת ההכשרה מסבירים מה צפוי השנה, איך יעבוד תהליך הליווי, מהן הציפיות ועוד. למפגש הראשון מוזמנים מנהלי הקהילה ליצירת החיבור הראשוני.

 • ליווי: לאורך השנה אחד מחברי צוות מרכז הצעירים מלווה את המלגאי.

 • פרויקט רוחבי: לאחר כמה שבועות מתחילת הפעילות בישוב מתחיל הפרויקט הרוחבי של הרכזים, אותו הם יוזמים באופן קבוצתי כחלק מתהליך של פיתוח מנהיגות. לדוגמא: פרויקט של ניקוי נחלי המועצה המשותף למלגאים יהודים וערבים יחד.

gears (1).png

תהליכי ניהול והפעלת מלגאים

 • לפתוח את הפרויקט רק בחלק מהיישובים כפיילוט ולאחר מכן לצמוח.

 • כמות מלגאים צריכה להיות כזו שמאפשר ליווי צמוד מצוות המרכז.

 • לרתום את מנהלי קהילה וראש המועצה וראשי מחלקות שונות לתכנית

key (3).png

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

 • ביישובים בהם רמת הקהילתיות נמוכה עלול להיות חסם לפעילות.

 • השנה הראשונה ללימודים קשה ואינטנסיבית ולכן לא תמיד סטודנטים שנה א' מצליחים לבצע את התפקיד.

 • לא פשוט ליצור קשר טוב עם הנהלת הישוב – צריך לבנות אמון.

goal (2).png

אתגרים ביישום המודל

כרמית פלג, מנהלת מרכז צעירים, מטה אשר    


050-6952123 | ​ carmitp@mta.org.il

contact-book (1).png

פרטי איש קשר להעמקה נוספת

bottom of page