top of page

מדיניות פרטיות

מאחר ומפעל הפיס מכבד את פרטיותם של המבקרים והמשתמשים באתר האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל,

 החליט מפעל הפיס לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתר.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי מפעל הפיס ביחס לפרטיות המבקרים באתר, וכיצד משתמש מפעל הפיס במידע, הנמסר לו על-ידי המבקרים באתר או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתר.

 1. כללי
  בעת ביקור באתר מפעל הפיס רשאי לאסוף הן מידע על המבקר באתר. והן מידע סטטיסטי ומצטבר.

 2. מאגר המידע 
  הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של מפעל הפיס ובאחריותו.

 3. השימוש במידע
  השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת למטרות המפורטות להלן -

  1. לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים;

  2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים;

  3. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;

  4. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר - לרבות פרסום מידע ותכנים;

  5. כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המבקר באתר;
   המידע שישמש את מפעל הפיס יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

 4. דיוור אלקטרוני

  1. מפעל הפיס רשאי לשלוח למבקרים באתר מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר למבקר באתר רק אם המבקר ייתן את הסכמתו לכך או על פי הוראת כל דין, ובכל עת יוכל המבקר לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת דיוור ישיר אלקטרוני ממפעל הפיס. 

  2. מפעל הפיס לא ימסור את פרטיו האישיים של המבקר באתר למפרסמים. עם זאת, מפעל הפיס רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המבקרים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אישית את המבקר באתר.

 5. מסירת מידע לצד שלישי 
  מפעל הפיס לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של המבקר באתר ואת המידע שנאסף על פעילותו באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  1. אם ירכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לצורך אותה רכישה;

  2. במקרה של מחלוקת משפטית בין המבקר לבין מפעל הפיס שתחייב חשיפת פרטי המבקר;

  3. אם המבקר יבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;

  4. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המבקר או מידע אודותיו לצד שלישי;

  5. אם מפעל הפיס ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שיתמזג/ישתף פעולה עם גוף אחר או שפעילות האתר תתמזג עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 6. Cookies

  1. אתר מפעל הפיס משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המבקר ולצורכי אבטחת מידע.

  2. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שהמבקר באתר לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר.

 7. אבטחת מידע 
  מפעל הפיס מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, מפעל הפיס לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

 8. שינויים במדיניות הפרטיות 
  בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המבקר באתר, תפורסם על-כך הודעה באתר.

bottom of page