top of page
Helping Hands

פיס אקטיבי ברשות

prize.png

תוכנית למעורבות חברתית ומנהיגות

במסגרת שיתוף הפעולה של מפעל הפיס עם הרשויות המקומיות למתן מלגות מפעיל מפעל הפיס את תוכנית "פיס אקטיבי ברשות" – תוכנית למעורבות חברתית ומנהיגות לסטודנטים מלגאי הפיס במטרה להעצימם ולחברם לרשות המקומית. 

התוכנית בהיקף של 20 שעות שנתיות ותחשב כחלק משעות ההתנדבות להן נדרש הסטודנט.

התוכנית מהווה הזדמנות לסטודנטים לקבלת כלים מעולם המעורבות החברתית, כלים להתפתחות אישית וקהילתית, לחזק את הקשר והזיקה לרשות המקומית ולקבל ידע וכלים מעשיים העשויים לסייע להם להשפיע במרחב בו הם פועלים.

תקנון קול קורא להשתתפות במיזם "פיס אקטיבי ברשות"

עקרונות מחייבים להפעלת התוכנית ברשות המקומית

להלן עקרונות מחייבים להפעלת תכנית להעצמת סטודנטים מלגאי פיס בשנת הלימודים תשפ"ה (2024-2025) ברשויות המקומיות:

  1. התוכנית תמומן על ידי מפעל הפיס, וזהות המפעיל של התכנית ברשות המקומית ייקבע באופן בלעדי על ידי מפעל הפיס.

  2. הרשות המקומית תקצה חלל סגור ראוי לצורך הפעלת התוכנית, אשר יהא מצויד במסך ומקרן.

  3. הרשות המקומית תקצה איש קשר מטעמה, אשר יהא זמין לכל פנייה בקשר לתוכנית, והוא ידווח למפעל הפיס על כל בעיה ו/או אירוע חריג שיתעורר במסגרת התוכנית.

  4. קיימת חובת נוכחות של איש קשר מטעם הרשות המקומית בכל המפגשים שיתקיימו במסגרת התוכנית.

  5. היקף שעות הפעילות של התוכנית הינו 20 שעות ההשתתפות לכל סטודנט, והן תקוזזנה מסך שעות התרומה לקהילה להן מחויבים הסטודנטים המלגאים.

  6. לרשות המקומית לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלשהי בנוגע להחלטות מפעל הפיס בקשר לתוכנית.

  7. הרשות המקומית הינה האחראית הבלעדית למימון והסדרה של כל ההיבטים הנוגעים לביטוח, בהיקף המתאים לתוכנית ובשים לב לאופי המפגשים שיתקיימו במסגרתה.

bottom of page