top of page
Image by Matt Nelson

אנגלית בגני הילדים

אשקלון

הרשות בה פועלת התוכנית

חשיפה לשפה האנגלית בגיל הגן חשובה לפיתוח מוטיבציה ללמידת השפה, מעוררת סקרנות ומהווה תשתית לרכישת השפה בבית הספר.

במסגרת התכנית מלגאים, המלווים ע"י אנשי מקצוע, חושפים את ילדי העיר לאנגלית בגיל צעיר. אנשי המקצוע נותנים למלגאים כלים ללימוד השפה תוך התאמת התוכן לגיל קהל היעד.

אחת לשבוע המלגאים מגיעים לפעילות עם ילדי הגן, בימים ובשעות המוגדרים מראש ומשולבים בתכנית השנתית של הגן, ומעבירים להם פעילות חווייתית הכוללת סרטונים, ספרים והפעלות מותאמים. הפעילות מתרחשת בצהרון.​

info.png

תקציר התוכנית

 • העלאת המוטיבציה ללמידת השפה האנגלית ולמשחק עם מילים חדשות, בפרט בקרב אוכלוסיות שאינן נחשפות לאנגלית כשפה זרה בגיל הצעיר.

 • ביסוס רמת אוריינות ראשונית והיכרות עם צלילי השפה. יצירת מודעות לקיומם של צלילים השונים מהשפה הראשונה, תוך התייחסות באופן מודע להגייתם.

 • פיתוח תחושת מסוגלות להקשבה ולהגיית מילים קצרות באנגלית.

goal (1).png

מטרות התוכנית

ילדים בגני חובה באשקלון.

user (3).png

קהל היעד

כיום פעילים בתכנית 40 מלגאים.

מספר המלגאים בתכנית תלוי במספר הגנים שלוקחים חלק בתכנית. בכל גן משובצים שני מלגאים.

grandson (1).png

מספר מלגאים מעורבים

 • לשני מלגאים מתוך כלל המלגאים בתכנית תפקיד נוסף על הדרכת הילדים והוא בניית תוכן הפעילויות ויצירת חוברת עבודה (בשיתוף אנשי מקצוע). בבחירת שני מלגאים אלו, יש עדיפות למלגאים המגיעים מתחום ההוראה.

 • עבור שאר המלגאים אין צורך בידע קודם. דרושה אנגלית ברמה בסיסית וגישה טובה לילדים או ניסיון בהדרכה הם יתרונות.

girl (1).png

רקע וידע ייחודי של המלגאים

 • מפעל הפיס

 • מחלקת הצהרונים בעירייה

users (1).png

שותפים עיקריים ליישום התוכנית

Image by Priscilla Du Preez

20,000

מרכיבי התקציב העיקריים:

הוצאת חוברות, סרטונים ושירים ומפגשי הכשרה למלגאים.

dollar.png

תקציב שנתי נדרש

 • הצעד הראשון הוא שת"פ וחיבור עם מחלקת הצהרונים של העירייה לבדיקת היתכנות.

 • קביעת מספר המלגאים הנדרש ומיון שלהם.

 • התאמת התכנית מול המלגאים שנבחרו לרכז את התכנית (במקרה הזה סטודנטים להוראת אנגלית).

 • הכשרת מלגאים ותחילת פעילות בגני הילדים.

footprint.png

שלבים עיקריים ליישום התוכנית

 • מיון: המלגאים רואיינו על ידי רכזת המלגות. הנטייה היא למלגאים עם אוריינטציה ללימודי אנגלית (לא מחייב) וגישה לילדים קטנים, גם רקע בהדרכת נוער יכול להועיל.

 • הכשרה: במסגרת התכנית הוצאנו חוברת עבודה לילדים בה נמצאות כל הפעילויות והתכנים שחיברנו לפרויקט. החוברת נבנתה ע"י שני מלגאים שלומדים הוראת אנגלית. שני מלגאים אלו משמשים כמדריכים ומעבירים שני מפגשי ההכשרה לשאר המלגאים שלוקחים חלק בתכנית. בנוסף מלווה את המלגאים גם אשת מקצוע מתחום ההוראה.

 • ניהול שוטף: המלגאים מנוהלים ע"י רכזת המלגות שמלווה את המדריכים. חוץ ממפגשי ההכשרה בתחילת השנה, במהלך השנה יש עוד כארבעה מפגשים להעלאת אתגרים והצעת פתרונות, את המפגשים מובילים שני המלגאים שנבחרו להדריך את המלגאים בתכנית.

 • סיום שנה: בסוף השנה מתקיימת פעילות מסכמת עם הילדים ויש ניסיון לשמר את המלגאים לשנה נוספת. מהניסיון שלנו ברוב המקרים הם מעוניינים להמשיך באותה פעילות.

gears (1).png

תהליכי ניהול והפעלת מלגאים

 • שת"פ רציף ומסודר מול מחלקת הצהרונים

 • בחירת שני מלגאים שמגיעים מתחום הוראה האנגלית להובלת הפרויקט

key (3).png

מפתחות להצלחה ביישום התוכנית

 • בעת הקמת התכנית הייתה כוונה לשלב את הפעילות בסדר היום של הגן בבקרים, אך לא הושג אישור ממשרד החינוך. הפתרון שנמצא הוא שילוב הפעילות בזמן הצהרון.

 • היה קושי קל במציאת המלגאים שרמת השליטה שלהם באנגלית מתאימה וששעות הפעילויות בזמן הצהרונים מתאימות להם.

goal (2).png

אתגרים ביישום המודל

ניסים בן דוד, מנהל מרכז צעירים אשקלון

052-6468060

contact-book (1).png

פרטי איש קשר להעמקה נוספת

2.jpg
1.jpg
bottom of page