Old Friends

תכניות לאזרחים ותיקים

צעירים עבור אזרחים ותיקים

growing-up.png

מתחברים לשורדים

"לא לעזור להם לחיות, אלא לעזור להם לחיות טוב": מלגאים עורכים מיפוי מעמיק של כלל שורדי השואה ברשות, כולל מיפוי הצרכים שלהם ובמידת הצורך, מתחברים אל השורדים, מבקרים אותם בבתיהם ומספקים להם מגוון מענים לצרכיהם.

מישהו לצעוד איתו

צעירים ואזרחים ותיקים צועדים יחד.
מקדמים פעילות גופנית של הותיקים ושיח בינדורי ייחודי, תוך כדי הפעילות.

שורש הזהב

תכנית להפעלה מיטבית של "מלגאים בישובים", אשר יכולים לנהל, לתכלל ולהוביל פרויקט למען האזרחים הותיקים ביישובים.

יש לכם מודל להפעלת מלגאים ברשות שלכם- שלא מופיע באתר?

רוצים שנתעד ונכתוב את המודל שלכם, כדי שרשויות אחרות יוכלו לשכפל? צרו איתנו קשר