top of page
College Friends

תכניות למועצות אזוריות

פעילות מלגאים בישובים

tuscany.png

רמת נגב נותנת לחילייה

תכנית שמטרתה לשמור על קשר עם החיילים במועצה האזורית, ולחבר אותם למועצה ולמרכז הצעירים כמקום משמעותי עבורם עם שחרורם. השאיפה היא כי צעירי המועצה ירצו להשאר בה, ולגדל את ילדיהם במקום. המלגאים פועלים ליצירת תחושת שייכות של החיילים למועצה ובכך, מחזקים גם את שייכותם שלהם.

שני חיילים עם תרמילים צועדים

רכזי צעירים

על מנת שמרכז צעירים במועצה אזורית יוכל לספק מענה ושירותים לכלל היישובים במועצה, נוצר מודל "רכז צעירים יישובי", במסגרתו מאותרים סטודנטים מנהיג/ים בכל יישוב, שיובילו את פעילות הצעירים ביישוב.

סטודנטים מנהיגים בישוב יושבים בכיתה

שורש הזהב

תכנית להפעלה מיטבית של "מלגאים בישובים", אשר יכולים לנהל, לתכלל ולהוביל פרויקט למען האזרחים הותיקים ביישובים.

אזרח ותיק עם מקל הליכה צועד בים

גינות קהילתיות

פרויקט גינות קהילתיות הוקם במטרה לחבר ולחזק  את הקשר בין חברים בקהילות השונות במועצה האזורית, מתוך הרצון להקים מתחמים משותפים לטובת הכלל, לטובת פעילות קהילתית ייחודית ומתוך תקווה לסייע לקהילות להפוך לבעלות תודעה סביבתית. 

shutterstock_1090113578.jpg

קפה עברית

מפגש שבועי המתרחש במרכז הצעירים בין קבוצה של עולים חדשים לבין סטודנטים מלגאים. המפגש מלווה ומובל על ידי מילגאי מפעל הפיס ונוצר מתוך רצון לשלב את אוכלוסיית העולים החדשים בחיי הקהילה בעיר, לתרגל איתם את השפה העברית ולהקל עליהם בתהליך הקליטה והשילוב בעיר כרמיאל.
 

קפה עבריתת.jpg

יש לכם מודל להפעלת מלגאים ברשות שלכם- שלא מופיע באתר?

רוצים שנתעד ונכתוב את המודל שלכם, כדי שרשויות אחרות יוכלו לשכפל? צרו איתנו קשר

bottom of page